• info@ifund.ir
  • 09134248956

ثبت نام سرمایه گذاران

شما می توانید به عنوان یک سرمایه گذار در این رویداد شرکت کنید.

خدمات دریافتی شما به عنوان یک سرمایه گذار از ما:

1-دریافت اطلاعات تیم های شرکت کننده در رویداد

2-میز اختصاصی مزین به لوگوی سازمانی در رویداد

3-دریافت خدمات جانبی ( ارزیابی و حقوقی) در صورت علاقه مندی به سرمایه گذاری 

هزینه ثبت نام در رویداد برای سرمایه گذاران 200،000 تومان است.

هوشمندانه حرکت کنید