ثبت نام سرمایه گذاران

  شما می توانید به عنوان یک سرمایه گذار در این رویداد شرکت کنید.

  خدمات دریافتی شما به عنوان یک سرمایه گذار از ما:

  1-دریافت اطلاعات تیم های شرکت کننده در رویداد

  2-میز اختصاصی مزین به لوگوی سازمانی در رویداد

  3-دریافت خدمات جانبی ( ارزیابی و حقوقی) در صورت علاقه مندی به سرمایه گذاری 

  هزینه ثبت نام در رویداد برای سرمایه گذاران 200،000 تومان است.

  هوشمندانه حرکت کنید