• info@ifund.ir
  • 09134248956

خرید بلیط بازدید کنندگان

شما می توانید برای آشنایی با فرایند سرمایه گذاری خطر پذیر و تکمیل شبکه کاری خود در این رویداد شرکت کنید.

بدین منظور باید بلیط به مبلغ 50،000 تومان تهیه فرمایید.
هوشمندانه حرکت کنید