خرید بلیط بازدید کنندگان

    شما می توانید برای آشنایی با فرایند سرمایه گذاری خطر پذیر و تکمیل شبکه کاری خود در این رویداد شرکت کنید.

    بدین منظور باید بلیط به مبلغ 50،000 تومان تهیه فرمایید.
    هوشمندانه حرکت کنید