منشور تعارض منافع شرکت آیفاند

تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم گیری در خصوص چیزی یا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به جا (اولیه) و نفع نا به جا (ثانوی) قرار گیرد. سازمان شفافیت بین الملل تعارض منافع را موقعیتی می داند که در آن یک فرد یا یک موجودیت، بر سر دوراهی انتخاب بین انجام وظایف و اقتضائات محول شده و منافع شخصی خودشان قرار می-گیرند. این مطلب اشاره به یک مقوله مبتلا به در حیات اجتماعی انسان دارد که در آن شخص بر سر نوعی دو راهی قرار می گیرد که در آن ایفای رسالت بر اساس وظایف حرفه ای با منافع خود وی به عنوان یکی از تاثرپذیران از آن تصمیم در تقابل است.

شرکت آیفاند به عنوان یک سکوی فعال در بازار مالی ایران با مجوز شرکت فرابورس در حوزه تامین مالی جمعی فعالیت می نماید. بدیهی است فعالیت شرکت آیفاند با مواردی از تعارض منافع مواجه می باشد. خط مشی تیم آیفاند مدیریت موارد تعارض منافع و به حداقل رساندن اثرات آنها بر فعالیت تامین مالی جمعی است. در ادامه موارد تعارض منافع و نحوه مدیریت آنها در سه دسته عامل با خود، عامل با تامین کننده و عامل با متقاضی بیان می‌گردد:

تعریف اصطلاحات:

 • فرابورس: شرکت فرابورس ایران.
 • عامل: شخص حقوقی که طبق الزامات دستورالعمل تامین مالی جمعی اقدام به تامین مالی جمعی می نماید.
 • سکو: پلتفرمی است که برای تامین مالی جمعی توسط عامل ایجاد شده است و اطلاعات لازم بر اساس مفاد دستورالعمل تامین مالی جمعی در آن منتشر می شود.
 • متقاضی: شخص حقوقی است که به منظور تامین منابع مالی طبق الزامات دستورالعمل تامین مالی جمعی به عامل مراجعه می کند.
 • تامین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی تامین کننده منابع مورد نیاز متقاضی است.
 • طرح: فعالیتی است که متقاضی برای انجام آن اقدام به تامین منابع مالی می کند.
 • تعارض منافع: موقعیتی است که در آن یک فرد یا یک موجودیت، بر سر دوراهی انتخاب بین انجام وظایف و اقتضائات محول شده و منافع شخصی خودشان قرار می گیرند.

 • موارد تعارض منافع عامل با خود و نحوه مدیریت آن:

 • ذی نفعی کارشناسان عامل در مراحل ارزیابی و نظارت بر طرح
  ممکن است در روند اجرای طرح بعضی کارشناسان و ارزیابان برای منافع شخصی خود با متقاضی همکاری انجام دهند که اجرای طرح را مختل کند. شیوه مدیریت: کلیه ارزیابان در رابطه استخدامی با عامل بوده و به صورت حقوقی متعهد عدم اشتغال و یا همکاری در شرکت متقاضی طرح می‌باشند. در صورت افشا هرگونه رابطه، مجددا طرح به صورت مستقل ارزیابی خواهد شد و در صورت احراز هرگونه انحراف در فرایند ارزیابی طرح متوقف خواهد شد و پیرو این واقعه شرکت متقاضی و ارزیاب خاطی ملزم به پرداخت کلیه زیان خواهد بود.
 • ذی نفعی عامل،مدیران و کارکنان در طرح منتشر شده در اشکال سهامداری، مشارکت مالی و یا روابط فراسازمانی
  در صورت آماده بودن طرح و مستندات شما، از زمان اقدام به شروع تا انتشار فراخوان تامین مالی طرح شما حدود دو ماه زمان خواهد برد.

 • موارد تعارض منافع عامل با متقاضی و نحوه مدیریت آن:

 • وجود رابطه فراسازمانی بین عامل و متقاضی
  گاهی اواقات عامل به صورت حقوقی و یا یکی از اعضای عامل، رابطه‌ای فراتر از سازمان با متقاضی پیدا می‌کنند که هر دو طرف منفعت می‌برند و ممکن است باعث تداخل در روند ارزیابی و اجرای طرح شود. شیوه مدیریت: ایجاد شفافیت در قالب انتشار بیانیه در صورت وجود رابطه فراسازمانی بین شرکت‌ها، مدیران و یاکارکنان عامل و متقاضی.
 • کم کاری و غرض ورزی در فرایند ارزیابی و نظارت توسط عامل، مدیران و کارکنان در جهت منافع شخصی در طرح ارائه شده توسط متقاضی
  گاهی در فرایند ارزیابی بعضی کارکنان یا مدیران عامل به دلایل مختلفی ممکن است در جهت منافع شخصی خود مرتکب کم کاری و یا غرض ورزی در ارزیابی و نظارت طرح شوند که این خود ممکن است باعث تداخل در روند اجرایی طرح و ارزیابی شود و به اعتبار عامل و متقاضی خسارت وارد شود. شیوه مدیریت: حفظ استقلال کارشناس ارزیابی و نظارت طرح و وجود فرآیند ارزیابی چند مرحله ای توسط نهاد مالی در فرایند تامین مالی جمعی از جمله تدابیر در نظر گرفته شده برای مدیریت این تعارض منافع می باشد. همچنین در صورت درخواست متقاضی با توجه به احتمال وجود چنین مسئله‌ای طرح به سایر سکوها معرفی خواهد شد.
 • اولویت بندی طرح‌ها در سکو در مقایسه با سایر طرح‌ها
  ممکن است عامل به دلایل مختلف از جمله انگیزه های شخصی یا سازمانی در انتشار بعضی طرح‌ها در مقایسه با سایر طرح‌ها به لحاظ زمانی و یا ریسک و یا سفارشی سازی اولویت بندی کند و با شرایط خاص در سکو منتشر نماید. شیوه مدیریت: انتشار طرح‌ها با اولویت دریافت مستندات، تضامین ومجوزات لازم و عدم اولویت بندی به لحاظ زمانی، ریسک یا سفارشی سازی و همچنین پس از تایید نهاد مالی ناظر و فرابورس.
 • اهمال در انتشار اطلاعات متقاضی توسط عامل
  گاهی اوقات ممکن است عامل در انتشار اطلاعات مربوط به متقاضی کم‌کاری کند و اطلاعاتی که منع قانونی برای آن ندارد بدون هماهنگی منتشر نکند و این باعث سوگیری در سرمایه گذاری شده به نحوی که سرمایه گذاران بدون دانستن بعضی اطلاعات سرمایه گذاری کنند. شیوه مدیریت: پیش نویس طرح قبل از انتشار بر بستر سکو به متقاضی ارائه شده و اطلاعات منتشره توسط متقاضی پیش از انتشار تایید خواهد شد. .همچنین به دلیل تایید متقاضی قبل از انتشار مسئولیت کلیه اطلاعات منتشر شده به عهده متقاضی است و در صورت متضرر شدن تامین‌کنندگان، جبران خسارت بر عهده متقاضی خواهد بود.

 • موارد تعارض منافع عامل با تامین کننده و نحوه مدیریت آن:

 • عدم انتشار اطلاعات و ایجاد خطای تصمیم گیری توسط تامین کننده
  ممکن است اطلاعات طرح که برای تصمیم گیری مورد نیاز تامین کننده است و منع قانونی نیز ندارد توسط عامل منتشر نشود. همچنین ممکن است به دلایل مختلف عامل اطلاعات را برای بعضی تامین کنندگان اولویت بندی کند که باعث شود اطلاعات به صورت یکسان در اختیار تامین‌کنندگان قرار نگیرد.
 • شیوه مدیریت: انتشار اطلاعات مورد نیاز تامین کننده که مورد تایید متقاضی است و منع قانونی برای انتشار آن وجود ندارد. همچنین انتشار اطلاعات توسط عامل برای تامین کنندگان در سکو دارای اولویت بندی نیست و اطلاعات به صورت شفاف و کامل منتشر می‌شود. این فرایند تحت نظارت نهاد مالی و ناظر می‌باشد.

  شیوه مدیریت: انتشار اطلاعات مورد نیاز تامین کننده که مورد تایید متقاضی است و منع قانونی برای انتشار آن وجود ندارد. همچنین انتشار اطلاعات توسط عامل برای تامین کنندگان در سکو دارای اولویت بندی نیست و اطلاعات به صورت شفاف و کامل منتشر می‌شود. این فرایند تحت نظارت نهاد مالی و ناظر می‌باشد.

  تیم آیفاند متشکل از کارشناسان و متخصصان صنعت مالی با صداقت و شفافیت کامل به دنبال تحقق شعار خود " آینده را اکنون بساز" می باشد.