طرح ها

وضعیت طرح ها
عنوان طرح
10,000,000,000 ریال
50,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی :
  10,000,000,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • مبلغ هدف :
  10,000,000,000 ریال
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماه
جزئیات طرح
10,000,000,000 ریال
33,500,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی :
  10,000,000,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 46.0%
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • مبلغ هدف :
  33,500,000,000 ریال
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماه
جزئیات طرح
10,000,000,000 ریال
49,900,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی :
  10,000,000,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • مبلغ هدف :
  49,900,000,000 ریال
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماه
جزئیات طرح
10,000,000,000 ریال
50,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی :
  10,000,000,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • مبلغ هدف :
  50,000,000,000 ریال
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماه
جزئیات طرح
5,000,000,000 ریال
30,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی :
  5,000,000,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • مبلغ هدف :
  30,000,000,000 ریال
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماه
جزئیات طرح
10,000,000,000 ریال
60,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی :
  10,000,000,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 47.0%
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • مبلغ هدف :
  60,000,000,000 ریال
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماه
جزئیات طرح
5,000,000,000 ریال
15,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی :
  5,000,000,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • مبلغ هدف :
  15,000,000,000 ریال
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماه
جزئیات طرح
10,000,000,000 ریال
25,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی :
  10,000,000,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • مبلغ هدف :
  25,000,000,000 ریال
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماه
جزئیات طرح
10,000,000,000 ریال
60,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی :
  10,000,000,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 47.0%
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • مبلغ هدف :
  60,000,000,000 ریال
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماه
جزئیات طرح