طرح های فعال

طرح های در آستانه انتشار

طرح های موفق

ساخت پارکینگ مکانیزه

100% 10,000,000,000 ریال
10,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 36.0%
 • مبلغ هدف : 10,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تولید و فروش محصول کنسانتره رومن باف

100% 40,000,000,000 ریال
40,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 36.0%
 • مبلغ هدف : 40,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تولید و فروش بسته افزودنی روغن موتور

100% 42,000,000,000 ریال
42,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.7%
 • مبلغ هدف : 42,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت 85 درصد اصل سرمایه و چک تضمین
 • دوره سرمایه‌گذاری : 9 ماهه

خرید و فروش مواد اولیه صنعت پلیمری

100% 131,538,045,000 ریال
131,538,045,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 131,538,045,000 ریال
 • اخذ چک تضمین از شرکت و شخص ثالث معتبر
 • دوره سرمایه‌گذاری : 6 ماهه

تولید و فروش سازگارکننده آریا

100% 30,000,000,000 ریال
30,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 7,500,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 30,000,000,000 ریال
 • دارای چک تضمین از شرکت و شخص ثالث معتبر
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرماذوب

100% 20,000,000,000 ریال
20,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 20,000,000,000 ریال
 • دارای چک تضمین
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

ساخت پارکینگ مکانیزه 2

100% 100,000,000,000 ریال
100,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 100,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید بسته‌های افزودنی روانکاری

100% 49,500,000,000 ریال
49,500,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 49,500,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش جهت تهیه مواد غذایی هتل، کارخانجات و رستوران ها

100% 5,000,000,000 ریال
5,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 2,500,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 5,000,000,000 ریال
 • دارای چک تضمین
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دو دستگاه شبیه ساز ترن هوایی

100% 10,300,000,000 ریال
10,300,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,150,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 10,300,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 6 ماهه

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی

100% 25,000,000,000 ریال
25,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 25,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش درایو موتور الکتریکی

100% 25,000,000,000 ریال
25,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 25,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید

100% 25,000,000,000 ریال
25,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 50.0%
 • مبلغ هدف : 25,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 6 ماهه

تامین بخشی از سرمایه در گردش تهیه یونیت پیش ساخته

100% 12,000,000,000 ریال
12,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 6,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 40.0%
 • مبلغ هدف : 12,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات

100% 20,000,000,000 ریال
20,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 20,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید محصولات پری بیوتیک و پست بیوتیک بر پایه مخمر

100% 100,000,000,000 ریال
100,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 35.0%
 • مبلغ هدف : 100,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین بخشی از سرمایه در گردش توسعه پلتفرم امضانو

100% 50,000,000,000 ریال
50,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 50,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش ساخت مرکز خدمات چند منظوره

100% 60,000,000,000 ریال
60,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 60,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت.
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه های مقوایی

100% 100,000,000,000 ریال
100,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 100,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه جوش لیزری

100% 30,000,000,000 ریال
30,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 30,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهدپرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی

100% 10,000,000,000 ریال
10,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 10,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 9 ماهه

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الیاف پلی استر(نخ)

100% 120,000,000,000 ریال
120,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 40.0%
 • مبلغ هدف : 120,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین هگزامتوکسی متیل ملامین

100% 110,000,000,000 ریال
110,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 110,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته

100% 100,000,000,000 ریال
100,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 100,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 11 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کپسول مانگو اسلیم

100% 30,000,000,000 ریال
30,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 30,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 9 ماهه

تامین بخشی از سرمایه در گردش تهیه واحدهای پیش ساخته

100% 30,000,000,000 ریال
30,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 30,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش کارتن مقوایی

100% 55,000,000,000 ریال
55,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 55,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه درگردش جهت تولید و فروش نخ

100% 125,000,000,000 ریال
125,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 125,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ

100% 49,900,000,000 ریال
49,920,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 49,900,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز

100% 110,000,000,000 ریال
110,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 110,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد هوشمند

100% 125,000,000,000 ریال
125,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 125,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 3 ماهه

تأمین سرمایه در گردش برای طراحی و ساخت والو نیروگاه گازی

100% 125,000,000,000 ریال
125,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 125,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

طرح های ناموفق

طرحی یافت نشد!